CV

АВТОБИОГРАФИЯ
на
проф. дфн Валентин Канавров

Общи сведения:
1955    роден във Варна

Професионална кариера:
от 2006    професор по история на философията във Философски факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград; задължителни курсове: Гносеология, Немска класическа философия, Философия на Новото време – XIX век, Виртуалистки трансцендентализъм, Философска херменевтика; избираеми курсове: Херменевтика, Систематична философия и др.
2001-2006 доцент по теория на познанието във Философски факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград
1992-2001 старши научен сътрудник по теория на познанието в Института по философия към БАН
1987-1992  научен сътрудник в Института по философия към БАН
1987           проучвател в Института по философия към БАН
1983-1986  докторант в Института по философия към БАН
1982-1983    асистент по философия в УНСС-София

Образование:
1981-1982 следдипломна специализация в Свободния факултет на СУ “Св. Кл.Охридски”
1981           дипломиране по философия във Философския факултет на СУ “Кл. Охридски”
1977-1981  студент по философия във Философския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”
1976-77      студент във ВМЕИ-Варна
1969-74    немска гимназия във Варна

Научни звания:
2006     професор по история на философията (шифър 05.01.01)
1992    доцент по теория на познанието (шифър 05.01.14)

Научни степени:
2003    доктор на философските науки (шифър: история на философията 05.01.01); тема: “Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм”
1987    доктор по философия (шифър: теория на познанието 05.01.14); тема: “Проблемът за опосредствуването в диалектиката”

Академични позиции:
от 2008      Директор на „Център за немски идеализъм” към Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
от 2006      член на Управителния съвет на Международното Хегелово общество
от 2003   член на Факултетния съвет на Философски факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград
от 2001  член на експертни комисии към Националната агенция по оценяване и акредитация
1998-2007 научен секретар на Специализирания научен съвет по философия към Висшата атестационна комисия
1993-2003  член на Научния съвет на Института по философия към БАН
1993-1999  Председател на Общото събрание на учените в Института по философия на БАН
от 1997      член на Редакционната колегия на сп. “Философски форум”
от 1994      член на Редакционната колегия на сп. “Философия”

Научни области: теория на познанието, история на философията, метафизика, онтология

Повече от 75 научни публикации на български, немски, английски, руски, италиански и полски език

Повече от 100 цитирания на български, немски, руски, полски и японски език

Повече от 35 рецензии на докторски дисертации и хабилитации (професури и доцентури)

Повече от 10 научни преводи от немски на български език (вкл. 3 книги на Кант)

Езици: немски (отлично), руски (добро), английски (основно)

Гост-професор:
–    зимен семестър 1993/94, Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, “Философия и културология”, 30 часа
–    1995-2001, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, „Гносеология” и др. философски дисциплини, над 1000 часа
–    зимен семестър 1999/2000, Педагогически университет – Фрайбург, „Етиката на Кант и проблемът за войната”, 32 часа компакткурс
–    летен семестър 1999/2000, УНСС – София, „Философия”, 60 часа
–    зимен семестър 2000/01, Педагогически университет – Фрайбург, „Между Кант и Маркс”, 32 часа компакткурс
–    летен семестър 2000/01, Педагогически университет – Фрайбург, „Теории за истината. Въведение”, 24 часа компакткурс, „Влиянието на немската философска педагогика върху българската образователна система (Кант и Хербарт), 24 часа компакткурс
–    летен семестър 2000/01, УНСС – София, „Философия”, 90 часа
–    зимен семестър 2001/02, УНСС – София, „Философия”, 48 часа
–    зимен семестър 2001/02, Педагогически университет – Фрайбург, „Въведение в херменевтиката”, 32 часа компакткурс; „Естетиката на Хегел”, 32 часа компакткурс
–    зимен семестър 2002/03, Педагогически университет – Фрайбург, „Въведение в теорията на познанието”, 32 часа компакткурс; „Критическа философия и критическо мислене”, 32 часа компакткурс; „Въведение във философията на Хегел, 32 часа компакткурс
–    зимен семестър 2003/04, Педагогически университет – Фрайбург, „S-O отношение – смисъл, граници, проблеми, алтернативи”, 32 часа компакткурс; „Диалектиката – позитивна, негативна, илюзорна”, 32 часа компакткурс
–    2005-2009 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – „Философия на Новото време – XIX век”, 60+45 часа задължителен курс

Стипендиант на международни фондации:
–    1995; Стипендия „Макс Планк”; Изследователски център за история и теория на науката-Берлин към Институт „Макс Планк”’ тема: „Критиката на М. Я. Шлайден на Шелинговата и Хегеловата натурфилософия. Защо философията и естествознанието се отдалечават все повече?; 3 месеца
–    1999; DAAD; Педагогически университет – Фрайбург; тема: „Кантовата философия на религията”; 2 месеца
–    2000; Изследователска стипендия „Общество и университет”; Университет – Констанц; тема: „Критическата метафизика на Кант”; 3 месеца
–    2002; DFG; Педагогически университет – Фрайбург; тема: „Критическата философия на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм”; 3 месеца
–    2004; Изследователска стипендия „Общество и университет”; Университет – Констанц; тема: „Критически онтологеми на духовността”; 1 месец
–    2008; DAAD; Педагогически университет – Фрайбург; тема: „Пътища на метафизиката”; 2 месеца
–    2010; ЕЕА-Грант; Международна академия за философия-Бендерн, Лихтенщайн; тема: „Как битийната метафизика разбира познавателния трансцендентализъм?”; 1 месец
–    2010; Изследователска стипендия на Института за източните църкви – Регенсбург;  Институт за източните църкви – Регенсбург; тема: „Религиозни мотиви във философията на Хайдегер”; 1 месец

Академични лекции: Институт по философия на Академията на науките на ГДР, Берлин 1987, Берлин 1989; Изследователски център за история и теория на науката към Институт “Макс Планк”, Берлин 1995; Философски факултет на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” 1996, 1997, 1999, 2000; Философски факултет на Университет Майнц 2000; Международна академия за философия-Бендерн, Лихтенщайн 2010.

Член на международни научни общества: Кантово общество; Международно Хегелово общество (от 2006 член на Управителния съвет); Международно общество Хегел-Маркс за диалектическа философия; Общество за теоретична философия; Българско Кантово общество (зам.-председател от основаването му през 1991 г.).

Участие с доклад на по-важни международни научни конгреси, конференции и школи: Международна конференция на младите философи – Лайпциг 1979, Лайпциг 1980; Международна школа на младите обществоведи – Биерутовице 1986, Катовице 1988; Международен Кантов конгрес – Майнц 1990, Берлин 2000, Калининград, 2004; Международен Хегелов конгрес – Вроцлав 1990, Дебрецен-Будапеща 1994, Утрехт 1998, Загреб 2000, Познан 2006 (пленарен доклад), Льовен 2008 (пленарен доклад), Сараево 2010; Международен конгрес на Румънското Кантово общество – Яш 1992; Международен конгрес на Обществото за теоретическа философия – Лайпциг 1992, Бремен 1993; Международна Варненска философска школа – Варна 1998, 2000, Семинар “Сократов диалог” на Обществото за Сократово философстване – Берлин 2004 и др.

Проф. дфн Валентин Канавров
Директор на Център за немски идеализъм
Философски факултет
Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
Ул. „Иван Михайлов” 66
2700 Благоевград
E-Mail: v_kanawrow@abv.bg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: