Posted by: 1714 | November 2, 2011

Трилогията

ТРИЛОГИЯ ЗА КРИТИЧЕСКА МЕТАФИЗИКА

Трилогията на проф. Валентин Канавров за критическата метафизика се основава на систематичното разгръщане на концепта виртуалистки трансцендентализъм.

Трилогията обхваща следните монографии:

Том 1Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм, 2003 г.

Том 2Критически онтологеми на духовността, 2006 г.

Том 3Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер, 2011 г.

В първия том на трилогията се излагат концептът виртуалистки трансцендентализъм и неговата систематика. Във втория том се теоретизира философията на историята откъм критически преосмислената история на Европейската философия. В третия том се сравняват двата фундаментални принципа на философията: познавателния и битийния в лицето на най-ярките им репрезентанти – Кант и Хайдегер; между тях убийствено стърчи оброчището на непостижимото човеколюбие на Ницше в нихилистки контекст.

Концептът виртуалистки трансцендентализъм е неконсервативно разширение на Кантовия критицизъм като познавателно фундирано и систематично разгърнато философстване. Целта е теоретизирането на множество регионални критически онтологии, представени като плуралистичен жизнен свят, който се схематизира в трансцендентален ракурс откъм девиртуализирането на чистата априорна дейна форма на познанието (логос) с помощта на множество трансцендентални схематизации (време, свобода, образование, спорт, Европа и мн.др.).

Categories